RODO

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego pod adresem pianoinvest.pl
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

DEFINICJE
Administrator danych osobowych – Piano Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Krakowie, ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848945, REGON: 386476574, NIP: 6793201824, o kapitale zakładowym wynoszącym 130.000,00 PLN, adres e-mail: kontakt@pianoinvest.pl, telefon: 796 611 119. Administrator danych osobowych zachowuje należytą staranność w ochronie danych osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych.
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Serwis internetowy – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem: pianoinvest.pl
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z funkcjonalności opisanej w Polityce.

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1. Serwis internetowy
Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu internetowego, Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie internetowym.

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
a) w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem oraz udzielenia odpowiedzi na wiadomości przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego będącego częścią Serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych,
b) w celu marketingu bezpośredniego (informowania o własnych usługach, zmianach
w zakresie i sposobie ich świadczenia) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
c) w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
d) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
e) w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Formularz kontaktowy
Użytkownik w celu skorzystania z Formularza kontaktowego i uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przedstawionych w Serwisie internetowym usług podaje następujące dane osobowe: imię oraz adres e-mail.

Brak podania danych osobowych spowoduje niemożność udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu kontaktowania się z Użytkownikiem, tj. identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz internetowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
b) w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych polegającego na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu internetowego w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

3. Cookies
Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:
– pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu internetowego;
– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu internetowego;
– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
– „statystyczne” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Administratorowi anonimowych danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze stron internetowych.

Administrator w ramach Serwisu internetowego wykorzystuje wymienione powyżej pliki cookies w następujących celach:
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Dodatkowo Administrator korzysta z usług podmiotu Google Ireland Limited – Google Analytics – rozwiązanie jest wykorzystywane dla celów analitycznych. Użytkownik może w każdej chwili zablokować wykorzystywanie jego danych w Google Analytics.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu internetowego i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności Serwisu internetowego.

4. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są przez czas ustalony w oparciu o poniższe kryteria:
a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań wymagających przetwarzania danych
c) w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia wyrażonej zgody, a w przypadku braku cofnięcia zgody – przez rok po okresie udzielenia odpowiedzi na zapytanie/kontakt za pomocą formularza kontaktowego.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być m.in. następujące podmioty:
– podmiot świadczący na rzecz Administratora danych osobowych obsługę informatyczną,
– podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne lub księgowe,
– organy publiczne.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE
Użytkownikowi przysługuje prawo:
1. dostępu do swoich danych osobowych,
2. otrzymania kopii danych,
3. sprostowania danych,
4. usunięcia danych,
5. ograniczenia przetwarzania,
6. prawo do przenoszenia danych,
7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W celu skorzystania z przysługujących mu praw Użytkownik może skierować wniosek do Administratora w formie pisemnej bądź mailowej – dane kontaktowe Administratora znajdują się w dziale Definicje niniejszej Polityki.
Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu również prawo sprzeciwu do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Dane Użytkownika nie są domyślnie przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. Jednakże, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej, w związku z działaniami podejmowanymi z wykorzystaniem platformy Google Analytics. Google stosuje standardowe klauzule umowne w odniesieniu do przekazywania danych w usługach reklamowych i analitycznych.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
W przypadku zmiany treści polityki prywatności, Administrator wprowadzi odpowiednie modyfikacje do niniejszego dokumentu. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajdować się będzie pod adresem: http://pianoinvest.pl/rodo/